magyar english


Sükösd-Észak távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálatainak elvégzése - 2005

Az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megbízásából a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája végezte a Sükösd-Észak távlati vízbázis diagnosztikai munkáit 2001. és 2005. között.


A sérülékeny földtani környezetű Sükösd-Észak távlati ivóvízbázis biztonságba helyezési munkái 2001-ben kezdődtek el a vízbázisra vonatkozó adatok összegyűjtésével, rendszerezésével, a terület földtani, hidrogeológiai feltárásával, az előzetesen becsült védőterület további pontosításával és a szennyező források számbavételével a prognosztizált védőterületen.A vízbázis a Duna bal partján helyezkedik el a Gemenci-erdő területével szemben. A vízbázis nem üzemelő, tartalék jellegű távlati ivóvízbázis. A VIZIG által megadott védendő víztermelés nagysága 30 000 m3/nap volt, az elvégzett feltárások és vizsgálatok eredményeiből megállapítást nyert hogy a vízbázison ez a vízmennyiség biztonságosan kitermelhető.A vízbázis megismerését és biztonságba helyezését célzó beruházási munkák részeként a vízbázist veszélyeztető szennyező forrás feltárások, figyelő kutak létesítése, kútvizsgálatok, vízminőségi vizsgálatok stb. folynak. Végezetül elkészül az a védelmi terv, ami alapján az önkormányzat eleget tud tenni a törvényben előírt kötelezettségének.A felszín alatti vízkészletet veszélyeztető potenciális szennyezőforrások felderítése

A vízbázison és környezetében fellelhető potenciális nagy területre kiterjedő és pontszerű szennyező forrásokat már a diagnosztikai munkák elején felmértük. Ezeket a felmért szennyező forrásokat talaj- és vízvizsgálatnak vetettük alá. Minden esetben véglegesen kiképzett észlelő kutakat alakítottunk ki.
A távlati vízbázisnál a kitermelhető vizek minőségét veszélyeztető helyek, tevékenységek a következők:

- Vajas-toroki gátőrház, önellátást meg nem haladó állattartás

- mezőgazdasági művelés trágya- és vegyszerhasználata

- a Duna havária jellegű szennyezése

Nagy területre kiterjedő szennyező veszélyforrás:

A távlati vízbázis töltésen kívüli területén intenzív szántóföldi művelést folytatnak. A vízbázisra veszélyt a földművelésből származó növényvédő szerek, szerves-, és műtrágyából eredő szennyező anyagok jelenthetik. Megjegyezzük, hogy a trágyázás hatására nem kell egyértelműen a vízbázis elszennyeződésétől tartani, viszont oda kell figyelmi a műtrágya mennyiségének és kijuttatási idejének optimalizálására.Felszíni geofizika

Már az adatgyűjtési fázisban kiderült, hogy a területről igen kevés olyan jellegű archív földtani adat áll rendelkezésre, mely a további kutatási munka alapjául szolgálhatna. Szükség volt a terület részletes földtani adatainak megismerésére. A helyszíni felszín közeli vizsgálatok keretében végzett geofizikai vizsgálatok segítségével információkat gyűjtöttünk talaj felszín közeli rétegződéséről, melyet a későbbi számítások során felhasználtunk.
Vízminőségi vizsgálatok

A sükösdi távlati ivóvízbázis parti szűrésű próba termelő kútjának vízvizsgálati eredményeiből megállapítható, hogy a kifogásolt vízminőségi komponensek közül a rétegeredetű vas- és mangán, valamint a felszíni eredetűnek vélhető ammónia tartalom megfelelő vízkezelési technológia mellett problémát nem okoz, a vízbázis a szükséges megelőző intézkedések betartása mellett alkalmas a meghatározott mennyiségű és jó minőségű ivóvíz biztosítására. A vizsgált alkotók alapján a Duna vizéből vett minták a Felszíni vizekre vonatkozó szabvány szerint a II. jó vízminőségi osztályba sorolható.Védőterület meghatározása

A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet szerinti védőidom lehatárolásához számítottuk a 20 napos, 6 hónapos, 5 és 50 éves elérési időkhöz tartozó, a távlati vízbázis termelőkútjainak szűrőzött szakaszához érkező áramvonalakat. A modellszámítások alapján megállapítható, a vizsgált viszonylag kis vastagságú rendszerben a 20 napos elérési idő kivételével minden esetben van felszíni védőterület. Tekintettel arra, hogy a tervezett vízkivételi pontok  konkrét helye távlati vízbázis lévén nem ismert  így a jogszabályi előírásoknak megfelelően a  hidrogeológiai védőövezet „A” 5 éves, és „B” 50 éves elérési idejű  zónáját kell kijelölni.

 


 


A projektet a VIZITERV Consult Kft. Kelet-magyarországi Területi Irodája valósította meg.