Vízügyi gépész

I.  A képzési program

 1. A programkövetelmény megnevezése: Vízügyi gépész
 2. A programkövetelmény azonosító száma: 10323025
 3. A képzés célja: A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők alkal-massá válnak a vonatkozó jogszabályi előírások betar-tásával, a foglalkoztató szervezet belső szabályzatának megfelelő irányítással önállóan végezni a munka-körükből adódó szakmai feladatokat. A képzés biztosítja a szakfeladatok ellátásához szükséges elméleti ismeretek átadását, a jellemző technológiák, munkaműveletek, felhasznált anyagok bemutatását és megismertetését. A megszerzett műszaki ismeretek birtokában a gyakorlati tevékenység során felmerülő váratlan hibák, üzemzavarok elhárítását biztonságosan, a gazdaságosság és kockázatok figyelembe-vételével végre tudják hajtani.
  A képzést követően átlátják az árvíz- és belvíz-védekezés, a vízminőségi kárelhárítás, a mező-gazdasági öntözővíz biztosítás és a helyi vízkár-elhárítás rendszerét és elsajátítják az ott jelentkező gépészeti feladatok önállóan történő elvégzését, valamint az összetett vízgépészeti feladatokban való közreműködés szakmai ismereteit.
 4. A képzés célcsoportja: A vízgazdálkodás, vízkárelhárítás és vízminőségi kárel-hárítás területén foglalkoztatott, megfelelő szakmai végzettséggel nem rendelkezők, álláskeresők, valamint regisztrált munkanélküliek, közfoglalkoztatottak, továbbá a szakterület iránt érdeklődők.
 5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: A vízügyi gépész ellátja vízgazdálkodás területén alkalmazott hordozható és telepített szivattyúk, szivattyútelepek, továbbá duzzasztóművek és víz-kormányzó műtárgyak üzemeltetési feladatait, valamint a karbantartással kapcsolatos tevékenysé-geket. Káreseménnyel érintett területeken mentesí-tési feladatokat végez. Az üzemeltetési dokumentációkat folyamatosan, a műszaki üzemeltetési előírások szerint vezeti.

II. A képzés során megszerezhető kompetenciák

 1. A munkavédelmi eszközök szakszerű használata, munka-, tűz-, baleset- és környezet-védelmi előírások betartása
 2. A szivattyúk, szivattyútelepek, duzzasztóművek, kárelhárításban alkalmazott szivattyúk üzemképességének fenntartása védekezések idején és védekezésen kívüli időszakban
 3. A gépek indítási feltételeinek, az alapüzemi feltételek meglétének rendszeres ellenőrzése, kezelési utasítás szerinti üzemkész állapotban tartása
 4. A szivattyúk, szivattyútelepek, duzzasztóművek szakszerű indítása, gazdaságos üzemeltetése, leállítása
 5. A rendellenes üzemállapot szemrevételezéssel, hallással, hőérzékeléssel, továbbá mérés alapján történő felismerése
 6. Azonnali beavatkozás és intézkedés, ha a gépek, berendezések működésében vagy műszaki állapotában rendellenességet tapasztal
 7. Szivattyúk, szivattyútelepek, duzzasztóművek alapvető karbantartása
 8. A kárelhárításban alkalmazott szivattyúk telepítése, üzemeltetése és visszabontása
 9. Mezőgazdasági öntözővíz biztosítása vízkormányzással, szivattyúzással
 10. Üzemeltetésről szóló dokumentációk készítése. A karbantartások, beavatkozások, vala-mint a helyszíni ellenőrzés adatainak a gyártó és az üzemeltető előírásai szerinti rögzítése.
 11. Az elvégzett munkák dokumentálása, gépüzemnapló vezetése

III. A programba való bekapcsolódás feltételei

 1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 2. Egészségügyi alkalmasság: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság szükséges
 3. Egyéb feltételek: Előzetes tudásmérés alapján, legalább 80%-os teljesítés esetén az összes képzési idő 25% számítható be

IV. Tervezett képzési idő

Összes óraszám: 210 óra, ebből 84 óra elmélet, 126 óra gyakorlat

V. A képzés formája

A képzés formája: Csoportos, kontaktórás képzés

VI. A képzési programban való részvétel feltételei

 1. A részvétel követésének módja: A haladási naplóban és a jelenléti íven naprakész dokumentáció készül a napi jelenlétről
 2. Megengedett hiányzás: Az összes óraszám 20%-a.
 3. Egyéb feltételek: 2013. évi LXXVII. törvény és végrehajtási rendelete által előírt felnőttképzési szerződés megkötése.

VII. A képzés tananyagegységei és óraszámai

Ssz.Tananyagegység megnevezéseÓraszám
1.Tűz-, munka-, baleset- és környezetvédelem14
2.Hidrológiai, hidraulikai alapismeretek, mérések14
3.Elektromosságtan, villamos hajtások, transzformátorok14
4.Belsőégésű motorok14
5.Szivattyúk, szivattyútelepek fajtái, felépítése, vezérlése, műszaki ábrázolása28
6.Közlőművek, csövek, csőrendszerek alkalmazása, szerelése21
7.Szivattyúk telepítése, üzemeltetése, visszabontása35
8.Üzemi ellenőrzés, hibaelhárítás, gépjavítás, karbantartás28
9.Duzzasztóművek üzemeltetése, vízkormányzás, vízkivétel21
10.Kommunikációs és adminisztrációs ismeretek21
Összóraszám210

VII.1. Tűz-, munka-, baleset- és környezetvédelem

A tananyagegység célja: A tananyagegység megismerésével a résztvevő elsajátítja feladatai balesetmentes elvégzéséhez szükséges általános és a vízügyi területen jelentkező speciális előírásokat. Elsajátítja a védekezési, üzemeltetési és fenntartási munkák munkavédelmi előírásait. Ismeri és alkalmazza a feladatvégzéshez kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat.

A tananyagegység tartalma:

 • Tűzvédelem
 • Munkavédelem
 • Balesetvédelem
 • Kárelhárítás, kármentesítés, valamint normál üzem során alkalmazott környezetvédelmi szabályok, előírások

VII.2. Hidrológiai, hidraulikai alapismeretek, mérések

A tananyagegység célja: A tananyagegység elvégzésével a résztvevők elsajátítják a szivattyú-üzemeltetés szakmai ismeretéhez szükséges alapokat. Kialakításra kerül az a műszaki szemléletmód és szakmai elméleti tudásanyag, melyre építeni lehet a szakmai ismereteket.

A tananyagegység tartalma:

 • Áramlástechnikai alapfogalmak és mérések
 • Hidrológiai alapismeretek
 • Hidraulikai alapismeretek, hidraulikus folyamatszabályozás alapelvei
 • Gépészeti alapismeretek

VII.3. Elektromosságtan, villamos hajtások, transzformátorok

A tananyagegység célja: A vízügyi ágazatban felhasznált elektromos gépek, berendezések működésének elméleti és gyakorlati ismerete.

A tananyagegység tartalma:

 • Villamosságtani alapismeretek
 • Feszültség- és áramváltók
 • Transzformátorok
 • Villamos motorok üzemeltetése
 • Karbantartási feladatok megismerése
 • Akkumulátorok felhasználásai

VII.4. Belsőégésű motorok

A tananyagegység célja: A vízügyi gépészetben alkalmazott, belsőégésű motorral szerelt gépek, gépegységek működésének elméleti és gyakorlati ismerete.

A tananyagegység tartalma:

 • Motortani alapfogalmak
 • Belsőégésű motorok működési elve, általános felépítése
 • Hajtóművek, tengelykapcsolók
 • Igénybevétel, tönkremenetel, megelőzés
 • Az egyes gépegységek élettartama, periodikus cseréje, illetve a túlhasználat következményei
 • Belsőégésű motoros gépegységek egyéb felhasználási területei a vízügyi ágazaton belül

VII.5. Szivattyúk, szivattyútelepek fajtái, felépítése, vezérlése, műszaki ábrázolása

A tananyagegység célja: A képzésben résztvevő megismeri az áramlástechnikai elven működő gépek típusait, műszaki ábrázolását, működésének elméleti és gyakorlati alapjait, kiszolgáló egységeit. 

A tananyagegység tartalma:

 • Szabvány és műszaki irányelvek ismerete
 • Műszaki ábrázolás alapjai
 • Anyagismeret alkalmazhatóság szempontjából: vizsgálat és megmunkálás.
 • Gépészeti alapismeretek
 • Leggyakoribb szivattyú típusok
 • Vízminőség-védelemben használatos speciális szivattyúk
 • Egyéb vízgépészeti berendezések és kiegészítő berendezéseik
 • Szivattyútelep kiszolgálóegységei, motoros elzáró berendezések
 • Hordozható szivattyúk és szerelvényeik

VII.6. Közlőművek, csövek, csőrendszerek alkalmazása, szerelése

A tananyagegység célja: A tananyagegység elvégzésével a képzésben résztvevő megismeri az áramlástechnikai elven működő gépek közlőműveit, a használt csövek, csőrendszerek tulajdonságait, alkalmazhatóságát. Elsajátítja ezek szerelését, használatát. 

A tananyagegység tartalma:

 • Csövek, csővezeték hálózatok
 • Csőszerelvények
 • Csőkötés, hálózati csomópont, rácsatlakozási pont
 • Szivattyúk soros, párhuzamos kapcsolása
 • Hordozható szivattyúk szerelvényei
 • Gépelemek, kötőelemek, közlőművek

VII.7. Szivattyúk telepítése, üzemeltetése, visszabontása

A tananyagegység célja: A tananyagegység elvégzésével a képzésben résztvevő ismeri a különböző szivattyútípusok technológiai paramétereit. Képes kiválasztani az adott feladat elvégzéséhez alkalmas géptípust, összeállítani majd telepíteni a feladatok elvégzéséhez szükséges gépeket. Képes a szivattyúk, szivattyútelepek berendezéseit, eszközeit szakszerűen indítani, gazdaságosan üzemeltetni, leállítani, majd a szivattyúüzem befejeztével a mobil rendszereket visszabontani.

A tananyagegység tartalma: 

 • Különböző hajtású mobil szivattyúk telepítése, üzemeltetése
 • A szivattyútelep berendezéseinek, eszközeinek szakszerű indítása, gazdaságos üzemeltetése, leállítása
 • Kárelhárításban alkalmazott szivattyúk telepítése, üzemeltetése és visszabontása  

VII.8. Üzemi ellenőrzés, hibaelhárítás, gépjavítás, karbantartás

A tananyagegység célja: A képzésben résztvevő a megszerzett műszaki ismeretek birtokában a gyakorlati tevékenység során felmerülő váratlan hibák, üzemzavarok elhárítását biztonságosan, a gazdaságosság és kockázatok figyelembe-vételével végre tudja hajtani. Üzemszünetben az alapvető karban-tartási feladatok ellátása. Üzem közben a működési paraméterek leolvasása, eltérés esetén a protokoll szerinti tevékenység elvégzése

A tananyagegység tartalma:

 • A rendellenes üzemállapot felismerése
 • Üzem közbeni hibaelhárítás
 • Szivattyútelepek, mobil szivattyúk üzemképességének fenntartása védekezésen kívüli időszakban
 • Szivattyúk, szivattyútelepek karbantartása
 • Üzemi paraméterek, és azok ellenőrzése

VII.9. Duzzasztóművek üzemeltetése, vízkormányzás, vízkivétel

A tananyagegység célja: A tananyagegység elvégzésével a képzésben résztvevők elsajátítják a duzzasztóművek, vízkormányzó, vízkivételi műtárgyak kezelését, üzemeltetését, karbantartási ismereteit.

A tananyagegység tartalma:

 • Duzzasztóművek fajtái, felépítése, részegységei
 • Duzzasztóművek hajtása, energiaellátása
 • Duzzasztómű berendezéseinek, eszközeinek szakszerű indítása, gazdaságos üzemeltetése, leállítása
 • Üzemi paraméterek, és azok ellenőrzése
 • Duzzasztóművek karbantartása
 • Vízkormányzó műtárgyak kezelése, üzemállapotának fenntartása, karbantartása
 • Vízkivételi műtárgyak kezelése, üzemeltetése, karbantartása

VII.10. Kommunikációs és adminisztrációs ismeretek

A tananyagegység célja: A tananyagegység elvégzésével a résztvevők elsajátítják a gépész munkához kapcsoló adminisztrációs ismereteket és a kommunikáció alapjait. A megszerzett tudással a munkája során az elvárt formában kapcsolatot tud fenntartani az érdekelt felekkel, valamint el tudja végezni adminisztrációs és nyilvántartási feladatait.

A tananyagegység tartalma:

 • Vízügyi hírközlési ismeretek és gyakorlat
 • Kommunikációs alapok
 • Munkahelyi adminisztráció: gépüzemnapló, nyilvántartások vezetése
 • Anyag-és raktárkezelési ismeretek

VIII. A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer

A teljesítmény értékelés formája: Szakmai záró beszámoló

A teljesítmény értékelés rendszeressége: A képzés végén egyszer

A teljesítmény értékelés tartalma: A tananyagegységek tartalma szerinti ismeretanyagok, és a gyakorlat során megszerzett készségek, képességek

A tudásszint ellenőrzésére szolgáló módszerek: Projektfeladat végrehajtása, valamint a használt dokumentumok valamelyikének kitöltése – írásbeli feladat

A teljesítmény értékelés minősítése: megfelelt, nem felelt meg

A teljesítmény értékeléshez tartozó követelményszintek: megfelelt: 50% fölötti teljesítés, nem felelt meg: 50%-ot el nem érő teljesítés

A sikertelen teljesítés következménye: Egy alkalommal javító szakmai záró beszámolót tehet a képző által meghatározott helyszínen és időpontban

IX. A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele

 • A szakmai záró beszámolón a „megfelelt” minősítés teljesítése
 • A képzés óraszámának 80%-án való részvétel

A szakmai vizsga akkreditált vizsgaközpont útján kerül lebonyolításra!