A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. sz. melléklete a KEHOP-1.5.0. pályázati konstrukcióban nevesített kiemelt projektként tartalmazza a „Szent László-patak rehabilitációja” című projektet.
A Kormányhatározat a következők szerint fogalmazza meg a projekttel szembeni szakmai elvárásokat: „A Szent László-patak rehabilitációjával mentesíthetőek a bel- és a mezőgazdasági területek a dombvidéki területekről levonuló árhullámok káros hatásaitól. A projekt eredményeként a településeket érintő helyi vízkár kockázata csökkenthető.” A projekt kormányhatározatban foglalt céljaival összhangban a projekt megvalósításával nő a térségben a kül- és belterületi ingatlanok vízkár elleni védettsége, illetve ezzel párhuzamosan csökken a vízfolyás árhullámai által okozott elöntéseknek való kitettség.

A projektgazda az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által alkotott „Szent László-patak” Konzorcium.
A 309/2017. (X.27.) Korm. rendelet, 1. sz. melléklet 12. pontjában a Szent László-patak rehabilitációja tárgyú projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánították.

A projekt előkészítési szakaszában a tervezési feladatokat a VIZITERV ENVIRON Kft. látta el, a kiviteli tervdokumentációk elkészítése pedig a projekt megvalósítási szakaszában a nyertes ajánlatadó feladatát képezi.
Az engedélyezési tervek a18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. számú melléklete szerinti tartalommal készültek, kivéve az érintett idegen tulajdonú területek feletti rendelkezési jog igazolását, ami nem része a Viziterv Environ Kft. szerződéses kötelezettségeinek. Az érintett idegen tulajdonú területek feletti rendelkezési jog megszerzése a KDT VIZIG feladata.

A projektben tervezett műszaki beavatkozások az alábbi projekt elemeket tartalmazza:
• mederrendezés
• fenntartó utak kialakítása, mechanikai stabilizációja, meglévő fenntartó utak minőségének javítása
• meglévő műtárgyak rekonstrukciója, új műtárgyak építése
• Bicske belterületének árvízvédelmi fejlesztése
• növényzet-telepítés, parti zonáció helyreállítása
• monitoring rendszer fejlesztése (Tarján, hidrometeorológiai állomás telepítése)

A Szent László-patak 4+574 – 48+983 km szakaszára a KDT VIZIG vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melynek száma: 35700/7962-11/2017.
A tervezett vízi munkák a vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízfolyás meghatározott szakaszait, létesítményeit érintik.
A projektben tervezett műszaki beavatkozások környezeti elemekre gyakorolt hatásainak vizsgálatára előzetes vizsgálati dokumentáció készült, a lefolytatott környezetvédelmi hatósági eljárás eredményeképpen a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztálya lezáró határozatot adott ki, FE-08/KTF/5040-83/2017. ikt. számon.

A vízjogi létesítési engedélyezési eljárást az VIZITERV ENVIRON Kft. kezdeményezte, az engedélyes Országos Vízügyi Főigazgatóság meghatalmazása alapján.
Az eljárás során 2018.06.17-i dátummal kiadásra került a vízjogi létesítési engedély a 35700/13757-39/2017.ált. sz. határozattal.