Kedvezményezett neve:ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG
Konzorciumi tag:Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Projekt címe:Gyálai Holt-Tisza kármentesítése
Projekt azonosítószám:KEHOP-3.3.0-15-2019-00008
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.11.30.
A Projekt összköltsége:bruttó 4 500 000 000 Ft, azaz négymilliárd-ötszázmillió forint

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A projekt célkitűzése a területen a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet alapján meghatározott környezeti kockázatot jelentő földtani közeg (mederüledék) felszámolása, a kármentesítés hatékonyságának megfigyelésére alkalmas monitoring rendszer kiépítése és működtetése.
A projektgazda a célkitűzést az alábbi részcélok teljesítésével kívánja elérni:
• A szennyezőanyag eloszlására vonatkozó tényfeltárás elvégzése.
• A szennyeződés felszín alatti elhelyezkedéséhez és a területhasználatból és ökológiai igényekből fakadó kötöttségekhez igazodó, környezeti és humánegészségügyi kockázatelemzésen alapuló „D” kármentesítési célállapot határértékek meghatározása.
• A „D” kármentesítési célállapot határértékeket meghaladó szennyezettség ártalmatlanítása oly módon, hogy a felszín alatti közegben a tényfeltárás során azonosított szennyező anyagok lebomlását figyelembe véve hosszú távon is biztosított legyen „D” kármentesítési célállapot határértékek betartása.
• Biodiverzitás feltételeinek biztosítása.

A projekt megvalósulása révén az állam eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek, többek között az EU 2000/60/EEC számú Víz Keretirányelv előírásainak.

A „Gyálai Holt-Tisza rekonstrukciója” -KEHOP-1.3.0-15-2016-00016 projekt keretében, az előkészítő munkálatok során a geodéziai felmérés mellett a holtág iszapjának akkreditált minőségi vizsgálatai is megtörténtek több ütemben, amely során nehézfém szennyezettségre nem, de jelentős szénhidrogén
szennyezettségre derült fény.

A szennyezettség felszámolása céljából optimális műszaki beavatkozási technológiáját a jelen projekt előkészítés keretében végzendő tényfeltárás során szerzett információk és a környezeti és humánegészségügyi kockázatbecslés eredményei alapján meghatározott (D) kármentesítési célállapot határérték figyelembevételével részletes technológiai szűrés keretében kell kiválasztani.

A tényfeltárás során szerzett információk alapján, valamint a környezeti és humánegészségügyi kockázatbecslés eredményei figyelembevételével végzendő részletes technológiai szűrés keretében kiválasztott technológiát, vagy technológiákat ún. pilot teszt keretében ki kell próbálni. Szükség esetén ezt megelőzően laborban is vizsgálni kell az adott technológia hatékonyságát (bench test).
A pilot teszt(ek) eredménye(i) alapján kell dönteni az adott technológia alkalmazhatóságáról, illetve a műszaki beavatkozási tervben figyelembe kell venni a pilot teszt eredményeit, a teszt során mért paramétereket.

A pilot tesztek során a holtágból kitermelésre kerül annyi iszap (ezer m3-es nagyságrendben) amelyen kipróbálásra kerülnek a szóba jöhető technológiák. A tesztek végrehajtásához ki kell alakítani az iszap manipulációs teret és addig kell a tisztítást végrehajtani, amíg az iszapban található szennyeződések koncentrációi nem érik el a tényfeltárás során, kockázatelemzés alapján javasolt „D” kármentesítési határétéket. A műszaki beavatkozási tervben figyelembe kell venni a pilot teszt eredményeit, a teszt során mért paramétereket.

A pilot teszt során javasolt technológiával kell elvégezni a szennyezettnek bizonyult iszap tisztítását.

Eredmény
megnevezése
Mérföldkő
sorszáma
Eredmény leírásaEredmény
számszerűsíthető
célértéke
Eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége
Az eredmény nem számszerűsíthető,
egyéb tulajdonsága
A kármentesítés során D
kármentesítési
célállapot
határértékig megtisztított földtani
és/vagy felszín alatti víz felszínre
vetített területe
7A környezeti kár hatósági
határozatban előírt D kármentesítési
célállapot
határértékig megtisztított
kármentesített terület
37 haA projekt keretében kiválasztott
kármentesítési technológiai megoldás
megfelel a költséghatékonysági és
fenntarthatósági szempontoknak,
elveknek

Projekt indikátorai

Monitoring mutató
megnevezése
Bázisérték
dátuma
BázisértékCél dátumaCél változásCél
összváltozás
Cél kumulált
Összes kármentesített terület felszíni vetülete (ha)02023.11.3037,6837,6837,68