A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. sz. melléklete a KEHOP-1.5.0. pályázati konstrukcióban, a 74. szám alatt kiemelt projektként nevesíti a „A Váli-völgy vízrendezési feladatai” című projektet.
A kormányhatározat a projekt megvalósításával szembeni szakmai elvárásként a Váli-völgy dombvidéki vízrendezés keretében megvalósuló fejlesztésekkel a völgyfenéki települések árvízi biztonságának növelését, a vízgyűjtő ökológiai állapotának és a vízrendszer vízkészlet-gazdálkodásának mennyiségi és minőségi értelemben vett javítását fogalmazta meg.
A projekt kitűzött célja olyan beavatkozások megvalósítása, amelyek egyaránt szolgálják a környezeti értékek védelmét, a vizek jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapotának elérését, a karsztvízzel, a bel-, és csapadékvízzel, mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztését és a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelését.

 

A 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet „A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról” 1. sz. mellékletében szerepel a „Váli-völgy vízrendezési feladatai” elnevezésű projekt.

A projektgazda az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a területileg illetékes Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG) által alkotott „Váli-völgy” Konzorcium.
A projekt előkészítési szakaszában a tervezési feladatokat a VIZITERV ENVIRON Kft. látta el, a kiviteli tervdokumentációk elkészítése pedig a projekt megvalósítási szakaszában a nyertes ajánlatadó feladatát képezi.

A vízjogi létesítési engedélyezési tervek a18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. számú melléklete szerinti tartalommal készültek, kivéve az érintett idegen tulajdonú területek feletti rendelkezési jog igazolását, ami nem része a Viziterv Environ Kft. szerződéses kötelezettségeinek. Az érintett idegen tulajdonú területek feletti rendelkezési jog megszerzése a KDT VIZIG feladata.

A projekt céljának elérése érdekében összességében az alábbi 8 fő projekt elem valósul meg: mederrendezés, fenntartó utak kialakítása, műtárgy rekonstrukció, műtárgyépítés, tározók építése, vizes élőhely rendszer kialakítás lehetőségének megteremtése, erózió elleni védelem, növényzettelepítés, parti zonáció helyreállítása és a monitoring rendszer fejlesztése.

A javasolt műszaki beavatkozásokkal, a mederkotrásokkal a szükséges szakaszokon, javul a vízfolyás vízelvezető képessége, a váli záportározó építésével pedig az alatta lévő településeken csökken a meder mértékadó terhelése, összességében tehát javul az ár- és belvízvédelmi biztonság. A fenntartó utak, fenntartási sávok rendezésével a fenntartási és védekezési feladatok könnyebben elvégezhetők lesznek.
A Váli-víz árvizeinek kártételei elleni védelem mellett rendkívül hangsúlyos szerepet kap a vízfolyás ökológiai állapotának javítása. A vízszállító képesség helyreállításán túl fokozott társadalmi igény mutatkozik a meder természetes jellegének helyreállítására, ami magában foglalja a meder nyomvonalának meanderezését, a mederszelvény alakjának természeteshez közelítő kialakítását, a mederben lévő és a medret kísérő növényzet zónáinak helyreállítását.
A vízfolyás mederrendezésének hatására mezőgazdasági területek mellett a belterületek is mentesülnek a dombvidéki területekről levonuló árhullámok káros hatásaitól.
A Váli záportározó létesítésével az alatta elhelyezkedő területek vízkár veszélyeztetettsége csökken az árhullám csúcsából történő mintegy 301 ezer m3 víz átmeneti betározásával, visszatartásával.
A vizes élőhely-rendszerek lehetőségeinek kialakítása következtében megvalósul a csapadékvíz nagyobb mértékű helyben tartása, a lefolyás lassítása, tehát vízkészlet-gazdálkodási oldalról is javul a rendszer. Az ökológiai szempontok mellett ezt a célt szolgálja a Váli-víz bizonyos szakaszainak természet közeli rendezése is.
A fejlesztés szükségessége valós műszaki, társadalmi ill. gazdasági igényeken alapul, megvalósulásával javul a térség vízkár védelme, nő az ár- és belvízvédelmi biztonság, valamint a vízvisszatartás megvalósításával mind mennyiségi, mind minőségi értelemben javul a vízrendszer vízkészlet-gazdálkodása.

A projektben tervezett vizimunkák a Váli-víz új szelvényezés szerinti 3+598 – 46+512 km szakaszán belül, több helyen, meghatározott szakaszokat érintenek.
Jelenleg a vízfolyás a régi szelvényezés szerinti 1+680 – 19+030 km-es szakasza rendelkezik a 24.381/1989.sz. határozattal (VKSZ C 820/2-I) kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel.

A projektben tervezett műszaki beavatkozások környezeti elemekre gyakorolt hatásainak vizsgálatára előzetes vizsgálati dokumentáció készült, ami alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztálya lezáró határozatot adott ki, FE-08/Körny/19776/2016.1925/2017. ügyszámon.
A lezáró határozat egyedi vizsgálat készítését írta elő, vízbázis védőterületét érintő tevékenységekre vonatkozóan, a tervezett Váli záportározóra.
Az egyedi vizsgálati dokumentáció alapján a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya a 35700/7948-10/2017.sz. határozatában megállapította, hogy a Váli záportározó létesítésével és üzemeltetésével járó tevékenységek – az előírások betartása mellett- vízbázist és ivóvízellátást szolgáló vízilétesítményt nem károsítanak.
A vízjogi létesítési engedélyezési eljárást az VIZITERV ENVIRON Kft. kezdeményezte, az engedélyes Országos Vízügyi Főigazgatóság meghatalmazása alapján. A hatósági eljárás eredménye képen a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya 35 800/1222-18/2018. és 35 800/1222-21/2018.ált.sz. határozatával vízjogi létesítési engedélyt adott a projektben tervezett fejlesztések megvalósítására.